Piotrków Trybunalski, 10.02.2014r.

Szanowni Państwo,


Pragniemy poinformować, iż z dniem 3 lutego 2014 roku nastąpiło przekształcenie właściciela usługi elisty.pl  firmy Emerson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku którego nastąpił podział Spółki w trybie art.529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nową zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która działać będzie pod firmą: Emerson Direct Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z tym, ulega zmianie Punkt 2a Regulaminu Serwisu www.elisty.pl, otrzymując następujące brzmienie:

Usługodawca – Emerson Direct Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, pod adresem:

ul. Belzacka nr 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495746, NIP: 7712878636, REGON: 101702273, kapitał zakładowy 339.382,75 zł

Dodatkowo ulegnie również zmianie Punkt 10 ppkt 9 Regulaminu otrzymując następujące brzmienie:

W przypadku, gdy podjęte przez Usługodawcę działania lub zaniechania na żądanie Przedsiębiorcy lub Instytucji, doprowadzi do powstania odpowiedzialności lub szkody po stronie Usługodawcy względem osób trzecich, Przedsiębiorca  lub Instytucja będzie zobowiązany do naprawienia takiej szkody poniesionej przez Usługodawcę i zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności względem osób trzecich. W przypadku gdy w następstwie powyższego w stosunku do Usługodawcy zgłoszone zostaną roszczenia odszkodowawcze   z tytułu szkody na mieniu lub osobie lub inne, Usługodawca poinformuję o takim fakcie  niezwłocznie, na piśmie Przedsiębiorcę lub Instytucję. W takim przypadku Przedsiębiorca lub Instytucja w terminie 7 dni od poinformowania  przystąpi do postępowania przedsądowego lub sądowego i zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności wobec zgłaszającego roszczenia podmiotu trzeciego lub jeśli powyższe nie będzie możliwe przystąpi do postępowania sądowego jako interwenient uboczny a po prawomocnym zakończeniu sporu w przypadku jego niekorzystnego dla Usługodawcy rozstrzygnięcia niezwłocznie uiści na rzecz zgłaszającego roszczenia podmiotu trzeciego wszelkie zasądzone w wyroku lub wskazane w ugodzie, na którą zgodę wyrazi Przedsiębiorca lub Instytucja, kwoty odszkodowana, opłat lub inne. Przedsiębiorca lub Instytucja zobowiązuje się ponadto, że w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Usługodawcę zrekompensuje Usługodawcy w całości wszelkie wydatki poniesione przez Usługodawcę tytułem odszkodowań, kosztów (w tym kosztów pomocy prawnej), kar, opłat, grzywien oraz podobnych, których obowiązek poniesienia przez Usługodawcę powstał wskutek podjętego przez Usługodawcę działania lub zaniechania na żądanie Przedsiębiorcy lub Instytucji.

Nowy Regulamin będzie obowiązywał od dnia 24.02.2014r.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania serwisu. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej w Polityce cookies

Informujemy, iż z dniem 24.02.2014r. ulegnie zmianie Regulamin serwisu elisty.pl. Zapoznaj się z treścią zmian Regulaminu.