Regulamin serwisu elisty.pl obowiązujący od dnia 24.02.2014r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, składania Zleceń na Usługi, zawierania i wykonywania Umów
o świadczenie Usług, uiszczania przez Użytkownika Wynagrodzenia, uprawnienia Użytkownika do odstąpienia
od Umowy o Współpracy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. W celu sprawnego i niezakłóconego korzystania z Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, w tym w szczególności składanie Zlecenia dotyczącego realizacji Usługi, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do sieci Internet wyposażony w jedną z następujących przeglądarek internetowych:
(i) Internet Explorer w wersji co najmniej 8;
(ii) Mozilla Firefox w wersji co najmniej 21
b) aktywne konto poczty elektronicznej;
c) framework .net w wersji 2.0;
d) aplikacja Adobe Acrobat Reader;
e) Windows w wersji 2000, XP, Vista, 7;
f) zainstalowana Aplikacja elisty.pl, pobrana z witryny www.elisty.pl.
3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Usługodawca jest także usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.).
5. Usługodawca zapewnia najwyższy poziom poufności danych i korespondencji oraz oświadcza, że realizuje usługi zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

2. DEFINICJE

Używane w treści Regulaminu wyrażenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenie:
a) Usługodawca – EDC Direct Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Belzacka 176/178, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS0000545379, posiadającą numer NIP 752-208-30-93 oraz numer REGON 360868745, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2.383.800,00 zł
b) Użytkownik (Nadawca) – Konsument, Instytucja lub Przedsiębiorca, który dokonał prawidłowej rejestracji Konta Użytkownika oraz zaakceptował treść Regulaminu;
c) Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowy uregulowane w ramach Regulaminu niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową;
e) Instytucja – niebędąca Przedsiębiorcą osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym w szczególności szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, nie prowadzące działalności gospodarczej fundacje, stowarzyszenia itp.
f) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.elisty.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może, poprzez złożenie Zlecenia, zawierać Umowy o świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie;
g) Umowa o Współpracy – umowa o charakterze ramowym, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługi na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.), umożliwiającej składanie Zleceń i zawieranie Umów o świadczenie Usługi;
h) Usługa  – realizowane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika czynności, szczegółowo opisane w punkcie 4 Regulaminu;
i) Umowa o świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w wyniku złożenia przez Użytkownika Zlecenia, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu, która zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika Potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu, a której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi za Wynagrodzeniem, na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.);
j) Aplikacja elisty.pl – program komputerowy udostępniony przez Usługodawcę Użytkownikowi, który instaluje
w systemie Użytkownika tzw. wirtualną drukarkę, za której pośrednictwem następuje proces tworzenia plików zawierających Przesyłki, stworzone przy wykorzystaniu innych programów zainstalowanych w systemie Użytkownika współpracujących z Aplikacją elisty.pl;
k) Adresat – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której Użytkownik kieruje Przesyłki i dla której podał dane niezbędne do prawidłowego zaadresowania i nadania Przesyłki, tj. imię i nazwisko lub nazwę lub firmę, dokładny adres z kodem pocztowym lub oznaczenie skrytki pocztowej;
l) Przesyłka – dokument przesłany przez Użytkownika w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Aplikacji elisty.pl oraz Konta Użytkownika, o parametrach określonych przez Użytkownika i przygotowany przez Użytkownika, który następnie jest drukowany, konfekcjonowany i przekazywany do obrotu pocztowego;
m) Wynagrodzenie – świadczenie pieniężne uiszczane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy z tytułu realizacji Umowy o Współpracy oraz Umów o świadczenie Usługi;
n) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług;
o) Operator Pocztowy – Poczta Polska S.A. lub Speedmail sp. z o.o. (przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych), któremu Usługodawca, według własnego wyboru, zlecił wykonanie usługi pocztowej polegającej na przemieszczeniu i doręczeniu Przesyłki
do Adresata;
p) Konto Użytkownika – zbiór informacji przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zleceniach i zawieranych Umowach
o świadczenie Usługi, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zlecenia oraz zawierać Umowy
o świadczenie Usługi.

3. REJESTRACJA. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

1. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga wypełnienia stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie. Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło do Konta Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany
do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta Użytkownika. Użytkownik wprowadza wymagane dane, w tym w szczególności dane osobowe obejmujące:
a) imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika,
b) adres nadawczy wraz z kodem pocztowym,
c) adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika;
d) numer NIP – w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą;
2. Usługodawca ma prawo żądać od Przedsiębiorcy informacji dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Przedsiębiorcę, dowodu na okoliczność identyfikacji Przedsiębiorcy, osób reprezentujących Przedsiębiorcę lub działających w jego imieniu, a także innych informacji, które mogą wpłynąć na decyzję Usługodawcy w przedmiocie przyjmowania i realizacji Zleceń.
3. Usługodawca ma prawo żądać od Instytucji informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Instytucję, dowodu na okoliczność identyfikacji Instytucji, osób reprezentujących Instytucję lub działających w jego imieniu, a także innych informacji, które mogą wpłynąć na decyzję Usługodawcy w przedmiocie przyjmowania i realizacji Zleceń.
4. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru):
a) Regulaminu,
b) Polityki Prywatności, oraz
c) Klauzuli niezbędnej do założenia Konta Użytkownika, zawarcia Umowy o Współpracy, złożenia Zlecenia oraz zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, w treści której Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta Użytkownika oraz w celu realizacji Usługi oraz zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę Operatorom Pocztowym danych osobowych Użytkownika w celu należytego wykonania usługi pocztowej polegającej na doręczeniu Przesyłki do Adresata.
5. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji innych klauzul pojawiających się w procesie rejestracji Konta Użytkownika.
6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych
w formularzu rejestracyjnym a także wyrażenie zgody Użytkownika na pobranie Aplikacji elisty.pl. Zakończenie procesu rejestracji Konta Użytkownika (kliknięcie linku aktywacyjnego) jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy o Współpracy.
7. W przypadku zmiany danych podanych przez Użytkownika w takcie procedury rejestracji, Użytkownik dokonuje ich niezwłocznej aktualizacji.
8. Umowa o Współpracy zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda strona Umowy o Współpracy może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn w dowolnej formie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Współpracy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym oświadczenie to zostało złożone. Wygaśnięcie Umowy o Współpracy nie wpływa na moc wiążącą i treść Umów o świadczenie Usługi, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą wygaśnięcia Umowy o Współpracy.
9. Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest pobrać i zainstalować w swoim systemie teleinformatycznym Aplikację elisty.pl.
10. Umowa o Współpracy może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę, bez zachowania terminu wypowiedzenia,
w przypadku gdy:
a) działania Użytkownika naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
b) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
c) Użytkownik podaje nieprawdziwe dane własne lub nieprawdziwe albo nieistniejące dane Adresatów.
11. W przypadku wygaśnięcia Umowy o Współpracy Konto Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, zaś wszelkie złożone przez niego Zlecenia, z wyjątkiem tych, co do których doszło do ich Potwierdzenia przez Usługodawcę a więc do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, zostają anulowane i nie będą realizowane przez Usługodawcę.
12. W okresie obowiązywania Umowy o Współpracy informacje zgromadzone na Koncie Użytkownika dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Operatora Pocztowego, do którego Usługodawca przekazał Przesyłkę w celu jej przemieszczenia i doręczenia Adresatowi.
13. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim. Umowy o świadczenie Usługi zawarte w związku ze Zleceniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu
i na rzecz Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, co w szczególności oznacza, iż Użytkownik zostanie obciążony pełnymi kosztami takiego działania osoby trzeciej.
14. Usługodawca świadczył będzie Usługi w ramach trzech rodzajów pakietów: (i) Biznes; (ii) Biznes +; oraz (iii) Corporate, przy czym Użytkownik będący Konsumentem będzie mógł korzystać wyłącznie z pakietu Biznes. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów zawierający określenie ich funkcjonalności, zamieszczony jest w Serwisie.

4. ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA. ZASADY ZAWIERANIA I WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Zakres Usługi świadczonej przez Usługodawcę, na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy o świadczenie Usługi obejmuje:
a) przyjęcie korespondencji Użytkownika sporządzonej w formie elektronicznej („Korespondencja”),
b) przetworzenie i przygotowanie Korespondencji do wydruku,
c) konfekcjonowanie Korespondencji,
d) przekazanie przesyłki zawierającej Korespondencję do Operatora Pocztowego celem jej przemieszczenia i doręczenia Adresatowi.
2. W celu nadania Korespondencji Użytkownik po jej sporządzeniu we współpracującym z Aplikacją elisty.pl programie komputerowym, po wybraniu opcji „Drukuj” wybiera Wirtualną Drukarkę elisty.pl i po zaakceptowaniu tego wyboru zostaje przekierowany na Konto Użytkownika, na którym ustawia parametry Korespondencji oraz Przesyłki.
3. Przesyłanie danych (dokumentów w formie elektronicznej) pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą następować będzie przy wykorzystaniu zaszyfrowanego transferu SSL 128-bit.
4. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik zobowiązany jest, wykorzystując dostępne funkcjonalności swojego Konta Użytkownika, wypełnić/dokonać wyboru w sposób kompletny wszelkich dostępnych parametrów dla Korespondencji oraz Przesyłki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi.
5. Podanie przez Użytkownika wszelkich niezbędnych/wymaganych parametrów Korespondencji oraz Przesyłki,
o których mowa w pkt. 4.4. powyżej, i kliknięcie przycisku: „Wysyłam”, stanowi złożenie przez Użytkownika Usługodawcy oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi („Zlecenie”).
6. Po złożeniu Zlecenia Usługodawca potwierdza zawarcie umowy na Świadczenie Usług poprzez umieszczenie dokumentu Użytkownika w Aplikacji elisty.pl w zakładce "Moje Listy / Wysłane" z odpowiednim statusem.
W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn Zlecenie nie mogło zostać potwierdzone przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma informację w Aplikacji elisty.pl w zakładce "Moje Listy / Odrzucone przez system". Użytkownik uprawniony jest do anulowania Przesyłki wysłanej do elisty.pl najpóźniej do godz. 16:00 w dniu złożenia Zlecenia. Anulowanie Przesyłki wysłanej do elisty.pl dokonywane jest przez Użytkownika z poziomu aplikacji "Moje Listy / Wysłane". Z tytułu anulowania Przesyłki, wynagrodzenie pobrane uprzednio w związku ze złożonym Zleceniem, zostanie zwrócone w pełnej wysokości na konto użytkownika.
7. W przypadku, gdy Zlecenie zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane adresowe uniemożliwiające prawidłowe wydrukowanie i zakopertowanie dokumentu Użytkownika, Użytkownik otrzyma informację w Aplikacji elisty.pl
w zakładce "Moje Listy / Odrzucone przez system".
8. Usługi realizowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem punktu 5.6. Regulaminu. Usługodawca świadczy Usługę w zakresie posiadanych możliwości technicznych.
9. Usługodawca wybiera Operatora Pocztowego, który dostarczy Przesyłkę do Adresata, na co Użytkownik wyraża zgodę.
10. Usługodawca dokonuje oznakowania każdej strony wydrukowanej Korespondencji oraz koperty przy pomocy specjalnego kodu  sterującego procesem produkcyjnym.
11. Usługę uważa się za wykonaną w momencie przekazania Przesyłki Operatorowi Pocztowemu w celu jej przemieszczenia i doręczenia Adresatowi. Dowodem należytego wykonania Usługi przez Usługodawcę będzie potwierdzenie odbioru przesyłki przez Operatora Pocztowego.
12. Po wykonaniu Usługi każda Przesyłka będzie automatycznie archiwizowana przez okres kolejnych 12 miesięcy
na Koncie Użytkownika w zakładce "Moje Listy / Wysłane”. Archiwizowanie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy jest możliwe na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Usługodawcą.
13. Przedsiębiorca i Instytucja mają możliwość podpisania z Usługodawcą umowy, wprowadzającej zmiany
i uzupełnienia do Regulaminu.

5. DORĘCZENIE PRZESYŁKI

1. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Użytkownik udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do zawarcia
z Operatorem Pocztowym umowy o świadczenie usług pocztowych dotyczących Przesyłki stanowiącej przedmiot Umowy o świadczenie Usługi.
2. Na kopercie zawierającej przesyłkę umieszczona zostanie następującą informacja: „Nadano przez elisty.pl,
na zlecenie:", po czym podane zostaną dane adresowe Użytkownika.
3. Użytkownik na etapie przygotowania Zlecenia będzie mógł określić rodzaj przesyłki, spośród rodzajów aktualnie dostępnych u danego Operatora Pocztowego np. przesyłka nierejestrowana (list ekonomiczny, priorytetowy), przesyłka rejestrowana (list polecony, list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u każdego z Operatorów Pocztowych, regulaminów, wzorów umów, ogólnych warunków świadczenia usług etc. określające prawa i obowiązki stron zawartej umowy o świadczenie usług pocztowych.
5. Użytkownik akceptuje treść dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4. powyżej i zobowiązuje się stosować do ich treści.
6. Usługodawca przekazuje Operatorowi Pocztowemu Przesyłki w celu ich doręczenia Adresatowi, w dniu złożenia Zlecenia, pod warunkiem złożenia przez Użytkownika Zlecenia do godz. 16:00. Zlecenie złożone po godzinie 16:00
w dniu złożenia Zlecenia, zostanie przekazane Operatorowi Pocztowemu w następnym dniu roboczym (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
7. Użytkownik ma możliwość stałego monitorowania statusu Przesyłki w aplikacji elisty.pl w zakładce "Moje Listy / Wysłane".
8. Operator Pocztowy doręcza Przesyłkę do miejsca wskazanego przez Użytkownika w polu adres doręczenia Przesyłki.
9. Przemieszczanie i doręczenia Przesyłek realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z warunkami świadczenia usług pocztowych obowiązującymi u Operatora Pocztowego w chwili przekazania mu Przesyłki przez Usługodawcę.
10. Warunki świadczenia usług pocztowych przez Operatorów Pocztowych dostępne są na następujących stronach internetowych:
a) dla Poczty Polskiej S.A. – http://www.poczta-polska.pl/akty-prawne/;
b) dla Speedmail Sp. z o.o. – http://speedmail.pl/regulamin.php.
11. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.12. poniżej, Wynagrodzenie, które zobowiązany jest zapłacić Użytkownik zawiera  koszt realizacji usługi pocztowej przez Operatora Pocztowego.
12. Przesyłki niedoręczone przez Operatora Pocztowego zwracane są do Użytkownika
na jego adres wskazany na kopercie, na zasadach określonych w stosowanych przez niego regulaminach świadczenia usług pocztowych, o których mowa w pkt. 5.4. powyżej.
W przypadku, gdy obowiązujący u danego Operatora Pocztowego regulamin świadczenia usług pocztowych, przewiduje pobranie opłaty za zwróconą do Nadawcy Przesyłkę, Nadawca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Operatora Pocztowego stosownej opłaty, na warunkach i w wysokości określonej w cenniku usług obowiązującym
w chwili zwrotu Przesyłki u danego Operatora Pocztowego.

6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA. FORMA PŁATNOŚCI.

1. Usługa realizowana przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy
o świadczenie Usługi, jest odpłatna. Usługodawca nie pobiera opłat za usługi świadczone na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy o Współpracy.
2. Aktualna wysokość Wynagrodzenia za świadczenie Usługi zamieszczana jest na Koncie Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmiany wysokości Wynagrodzenia, przy czym zmieniona wysokość Wynagrodzenia nie znajduje zastosowania do Umów o świadczenie Usługi zawartych przed wejściem w życie zmiany wysokości Wynagrodzenia. Zmiana wysokości Wynagrodzenia nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga osobnego powiadomienia Użytkownika.
3. Wynagrodzenie obejmuje:
a) podatek VAT;
b) koszt realizacji Usługi, w tym koszt usługi pocztowej świadczonej przez Operatora Pocztowego.
4. Ostateczną i wiążącą wysokością Wynagrodzenia jest wartość wskazana w chwili składania Zlecenia przez Użytkownika.
5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.6. poniżej, Wynagrodzenie za świadczone Usługi płacone jest w pełnej wysokości przed jej wykonaniem. Wynagrodzenie jest naliczane i pobierane automatycznie z Konta Użytkownika.
6. Dla Przedsiębiorców i Instytucji, korzystających z pakietu Biznes+ i Corporate wynagrodzenie za świadczone Usługi może być uiszczane z dołu, na warunkach określonych w odrębnej umowie.
7. Z chwilą zawarcia Umowy o Współpracy Użytkownik otrzymuje 3 zł na swoje konto, które mogą być wykorzystane wyłącznie na uiszczenie Wynagrodzenia za zamówione Usługi.
8. Użytkownik może doładować konto poprzez przelew bankowy na rachunek wskazany w Aplikacji elisty.pl w zakładce Moje Konto. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
9. W terminie 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy wpłatą dokonaną przez Użytkownika, zostanie wystawiony rachunek dla Użytkownika.
10. Wszelkie wystawione dla Użytkownika faktury zostaną zapisane w formacie PDF i będą dostępne dla Użytkownika na Koncie Użytkownika z możliwością ich pobrania.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy z Przedsiębiorcą lub Instytucją, w przypadku gdy należne Usługodawcy Wynagrodzenie pozostaje niezapłacone w terminie.

7. DALSZE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego poprawnego działania Serwisu i podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w tym zakresie. Wszelkie zgłaszane przez Użytkownika nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Serwisu będą niezwłocznie usuwane, z uwzględnieniem istniejących możliwości technicznych Usługodawcy.
2. Usługodawca jest uprawniony, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika drogą elektroniczną
na adres e-mail, do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu w celu:
a) zdiagnozowania i usunięcia występujących nieprawidłowości;
b) dodania lub usunięcia określonych funkcjonalności Serwisu lub Konta Użytkownika;
c) dokonywania ulepszeń Serwisu i struktury technicznej Konta Użytkownika;
d) dokonywanie konserwacji Serwisu i struktury technicznej Konta Użytkownika.
3. Usługodawca jest uprawniony do modyfikacji, usunięcia i wprowadzenia nowych funkcji Serwisu.
4. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie.
6. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji oraz poufności przekazywanych przez Użytkownika dokumentów i innych danych.

8. ODSTĄPIENIE OD UMÓW ZAWARTYCH NA ODLEGŁOŚĆ

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia zawarcia Umowy o Współpracy.
3. Użytkownik będący Konsumentem może wykonać wskazane w niniejszym punkcie prawo odstąpienia od Umowy
o Współpracy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Współpracy na adres Usługodawcy.
4. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Użytkownik będący Konsumentem wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę przed upływem 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, przy czym w takim przypadku Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi przed upływem 14-dniowego terminu na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225; ze zm.).

9. PRAWA AUTORSKIE

1. Aplikacja oraz wszelkie treści zamieszczone w Serwisie chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
2. Usługodawca na podstawie Umowy o Współpracy udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej
i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Aplikacji.
3. Na podstawie licencji, o której mowa w pkt. 9.2. powyżej, Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu i Aplikacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług. Licencja obejmuje korzystanie z Aplikacji i Serwisu
na następujących polach eksploatacji:
a) ściągnięcie, zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika;
b) wyświetlanie Serwisu i korzystanie z jego funkcjonalności na dowolnej liczbie komputerów/urządzeń mobilnych Użytkownika.
4. Użytkownik nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie, w szczególności Użytkownik nie ma prawa do udzielania sublicencji.
5. Użytkownik nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w  Serwisie i Aplikacji elisty.pl, obserwować, badać i testować funkcjonowania Serwisu i Aplikacji, z wyjątkiem obserwacji, badania i testowania w ramach normalnego korzystania
z Aplikacji, zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy (w szczególności dekompilować i deasemblować),
w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), rozwijać Serwisu i Aplikacji, wytwarzać
i wprowadzać do obrotu Aplikacji (programu komputerowego) o istotnie podobnej formie.
6. Licencja, o której mowa w pkt. 9.2. powyżej wygasa automatycznie wraz z wygaśnięciem Umowy o Współpracy.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia,
w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich
lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu spowodowane awarią sieci szkieletowej Internetu, przerwami
w dostawie prądu lub innymi zakłóceniami w działaniu infrastruktury technicznej, powstałymi z przyczyn nieleżących
po stronie Usługodawcy. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych.
2. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych przechowywanych
w Serwisie, powstałą wskutek okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta Użytkownika oraz przy składaniu Zleceń.
4. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego
lub niedokładnego adresu Adresata, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie
w dostarczeniu Przesyłki w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Operatora Pocztowego.
7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy lub Instytucji zostaje ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Przedsiębiorcę lub Instytucję w związku z działaniami bądź zaniechaniami Usługodawcy
i nie obejmuje utraconych korzyści.
8. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy względem Przedsiębiorcy lub Instytucji zostaje ograniczona
do wysokości Wynagrodzenia faktycznie zapłaconego przez Przedsiębiorcę lub Instytucję, za daną Umowę
o świadczenie Usługi,  której nienależyte wykonanie spowodowało powstanie odpowiedzialności Usługodawcy.
9. W przypadku, gdy podjęte przez Usługodawcę działania lub zaniechania na żądanie Przedsiębiorcy lub Instytucji, doprowadzi do powstania odpowiedzialności lub szkody po stronie Usługodawcy względem osób trzecich, Przedsiębiorca  lub Instytucja będzie zobowiązany do naprawienia takiej szkody poniesionej przez Usługodawcę i zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności względem osób trzecich. W przypadku gdy w następstwie powyższego w stosunku do Usługodawcy zgłoszone zostaną roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkody na mieniu lub osobie lub inne, Usługodawca poinformuję o takim fakcie  niezwłocznie, na piśmie Przedsiębiorcę lub Instytucję. W takim przypadku Przedsiębiorca lub Instytucja w terminie 7 dni od poinformowania  przystąpi do postępowania przedsądowego lub sądowego i zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności wobec zgłaszającego roszczenia podmiotu trzeciego lub jeśli powyższe nie będzie możliwe przystąpi do postępowania sądowego jako interwenient uboczny a po prawomocnym zakończeniu sporu w przypadku jego niekorzystnego dla Usługodawcy rozstrzygnięcia niezwłocznie uiści na rzecz zgłaszającego roszczenia podmiotu trzeciego wszelkie zasądzone w wyroku lub wskazane w ugodzie, na którą zgodę wyrazi Przedsiębiorca lub Instytucja, kwoty odszkodowana, opłat lub inne. Przedsiębiorca lub Instytucja zobowiązuje się ponadto, że w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Usługodawcę zrekompensuje Usługodawcy w całości wszelkie wydatki poniesione przez Usługodawcę tytułem odszkodowań, kosztów (w tym kosztów pomocy prawnej), kar, opłat, grzywien oraz podobnych, których obowiązek poniesienia przez Usługodawcę powstał wskutek podjętego przez Usługodawcę działania lub zaniechania na żądanie Przedsiębiorcy lub Instytucji
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialności za treść Przesyłek kierowanych do Adresatów za pośrednictwem Serwisu.
11. Zapisy Pkt 10 ppkt 1,2,5 i 6 (powyżej) nie mają zastosowania do użytkowników będących Konsumentami.

11. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację w zakresie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz w zakresie świadczenia Usługi oraz usług pocztowych świadczonych przez Operatorów Pocztowych.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Usługodawcy wskazany w punkcie 2 Regulaminu;
3. Aby złożona przez Użytkownika reklamacja została rozpatrzona przez Usługodawcę, Użytkownik zobowiązany jest do wskazania co najmniej: loginu Użytkownika oraz zwięzłego opisania problemu, a także oczekiwanego przez Użytkownika sposobu załatwienia reklamacji.
4. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie dalszego postępowania.
Usługodawca na podstawie udzielonego przez Użytkownika Pełnomocnictwa Pocztowego, będzie składać reklamacje na usługi pocztowe bezpośrednio do Operatorów Pocztowych na warunkach określonych w stosowanych przez Operatorów Pocztowych regulaminach.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926; ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.).
2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne do składania Zleceń oraz zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usługi.
3. Usługodawca zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do należytego wykonania Usługi,
w tym w szczególności dane określone w punkcie 3.1. Regulaminu, a także dane konieczne do realizacji procesu płatności.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług.
5. Zgoda, o której mowa w pkt. 12.4. powyżej, obejmuje w szczególności przekazywanie danych Operatorom Pocztowym w celu przekazania Przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisu pośredniczącego w dokonaniu autoryzacji płatności w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług tego serwisu.
6. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu. Usługodawca nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
8. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
9. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną w trakcie procedury rejestracyjnej.
10. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody
i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania
i żądania ich usunięcia.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
13. Skorzystanie z prawa, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz
z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
14. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie Użytkownika i aktualizację podanych tamże danych.
15. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem Umowy o Współpracy.
16. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
17. Po usunięciu konta Użytkownika, wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
18. Usługodawca może w swoich materiałach promocyjnych, marketingowych itp. podawać nazwę Przedsiębiorcy lub Instytucji oraz podstawowe informacje na temat Usług świadczonych na ich rzecz.
19. Usługodawca może informować osoby trzecie o fakcie świadczenia przez niego na rzecz Przedsiębiorcy lub Instytucji Usług.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia Regulaminu zostaną niezwłocznie zastąpione przez Usługodawcę postanowieniami niewadliwymi prawnie, które będą w najszerszym możliwym zakresie odzwierciedlały pierwotne intencje Usługodawcy.
2. Stosownie do treści art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204; ze zm.), na żądanie Użytkownika, Usługodawca informuje go o szczególnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Regulamin może ulec zmianie, przy czym o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez:
a) umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu – wiadomość ta będzie utrzymywana na stronie Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych,
b) przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podanej Usługodawcy, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4. Poinformowanie Użytkownika o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
5. Usługodawca i Użytkownik będą związani postanowieniami nowego (zmienionego) Regulaminu, o ile Użytkownik
nie wypowie Umowy o Współpracy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
6. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów o świadczenie Usługi nie wpływa na zmianę treści tych umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku ze Zleceniami złożonymi przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu.
7. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów
i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych przez Usługodawcę korzysta on z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane
przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1024; ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225; ze zm.).

 

Przetestuj elisty.pl

Zaufaj nam

Tyle listów wydrukowaliśmy i wysłaliśmy od 5.11.2001r.

Zaufało nam wiele przedsiębiorstw i instytucji.


Dowiedz się o nas więcej

Poznaj naszą ofertę

Biznes Biznes+ Corporate

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania serwisu. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej w Polityce cookies

Informujemy, iż z dniem 24.02.2014r. ulegnie zmianie Regulamin serwisu elisty.pl. Zapoznaj się z treścią zmian Regulaminu.