1. Postanowienia ogólne

1.1. Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami” lub pojedynczo „Użytkownikiem”) w związku z korzystaniem z serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem”) dostępnego pod adresem elektronicznym www.elisty.pl, prowadzonego przez EDC Expert Sp. z o.o. (zwaną dalej „EDC”) z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, pod adresem:
ul. Belzacka nr 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545379, NIP: 7252083093, REGON: 360868745, kapitał zakładowy 2.383.800,00 PLN.
1.2. Przez „Usługę” należy rozumieć usługę „elisty.pl” realizowaną przez EDC w ramach Serwisu, w tym również korzystanie przez Użytkownika z konta Użytkownika dostępnego przez Serwis. Zasady korzystania z Usługi określone zostały w Regulaminie.
1.3. Wszelkim wyrażeniom zawartym w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, które pisane są wielkimi literami, przypisuje się znaczenie nadane im w regulaminie serwisu „elisty.pl” (zwanym dalej „Regulaminem”).
1.4. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usługi (dalej: „Dane Osobowe”) jest EDC Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, pod adresem:
ul. Belzacka nr 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545379, NIP: 7252083093, REGON: 360868745, kapitał zakładowy 2.383.800,00 PLN.
1.5. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002.101.926) przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych w stopniu wysokim, w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004.100.1024).
1.6. EDC oświadcza, że zapewnia najwyższy poziom poufności przekazanych danych oraz oświadcza, że realizuje Usługę zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, a system zarządzania jakością świadczonych Usług odpowiada wymogom normy PN - EN ISO 9001.
1.7. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu „elisty.pl” został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych/zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.


2. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników.

2.1. Korzystanie z Usługi wymaga podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych wyłącza możliwość korzystania z Usługi.
2.2. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi używając urządzeń mobilnych, Administrator może zbierać w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia mobilnego Użytkownika, a także jego operatora usług internetowych. Dane te będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
2.3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach,
o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

3. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa zezwalających Administratorowi na przetwarzanie danych osobowych oraz , o ile jest to wymagane przez przepisy, na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
3.2. W trakcie procedury rejestracyjnej Użytkownik zaznacza odpowiednią opcję na formularzu rejestracyjnym w celu udzielenia Administratorowi zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

4. Zakres zbieranych Danych Osobowych i cel ich przetwarzania

4.1. W celu założenia Konta Użytkownika w ramach Serwisu „elisty.pl” oraz w celu realizacji Usług, Administrator prosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami, a także danych koniecznych
do realizacji procesu płatności, w tym numeru rachunku bankowego Użytkownika. W Regulaminie mogą zostać wymienione inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu lub w trakcie korzystania z Usług.
4.2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług oraz – za zgodą Użytkownika – w celu marketingu swoich produktów lub usług oraz w celach marketingowych innych podmiotów, którym dane Użytkownika zostały, za jego zgodą, przekazane, a także w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

5. Informacja handlowa

5.1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym również  na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat świadczonych przez niego  usług i wytwarzanych produktów oraz na temat produktów i usług innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
5.2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Serwisu „elisty.pl” lub Usług.

6. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

6.1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w Serwisie, czas wizyty, numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
6.2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych
z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
6.3. Administrator w ramach prowadzenia Serwisu stosuje pliki typu cookie. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi między innymi lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań
i preferencji Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych daje możliwość kasowania plików typu cookie
z twardego dysku komputera, zablokowania wszystkie przysyłanych cookies lub ustawiania ostrzeżeń przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

7. Przekazywanie i udostępnianie Danych Osobowych

7.1. Zapewnienie Użytkownikowi korzystania z Usług wymaga przekazania Danych Osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności Poczcie Polskiej S.A. oraz Speedmail Sp. z o.o. Przetwarzanie Danych Osobowych przez tych administratorów będzie podlegać obowiązującym u nich politykom ochrony prywatności.
7.2. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
7.2.1.  Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
7.2.2.  będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
7.2.3.  będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.
7.3. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora za granicę.

8. Prawa Użytkownika związane z przekazaniem Danych Osobowych

8.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
8.2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik jest zobowiązany do zaktualizowania Danych Osobowych podanych przy rejestracji w Serwisie.
8.3. Użytkownik może żądać usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych. W takim wypadku Dane Osobowe zostaną przez Administratora niezwłocznie usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Administrator zapewnia możliwość trwałego usunięcia Danych Osobowych ze Zbioru Danych także w innych przypadkach,
na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Usunięcie Danych Osobowych na żądanie Użytkownika jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu i rozwiązaniem umowy o współpracy zawartej z EDC.
8.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9. Kontakt

9.1. Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
9.2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych
w całości lub w określonej części.
9.3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: ul. Belzacka nr 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

Przetestuj elisty.pl

Zaufaj nam

Tyle listów wydrukowaliśmy i wysłaliśmy od 5.11.2001r.

Zaufało nam wiele przedsiębiorstw i instytucji.


Dowiedz się o nas więcej

Poznaj naszą ofertę

Biznes Biznes+ Corporate

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania serwisu. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej w Polityce cookies

Informujemy, iż z dniem 24.02.2014r. ulegnie zmianie Regulamin serwisu elisty.pl. Zapoznaj się z treścią zmian Regulaminu.